WYTYCZNE DOTYCZĄCE NADCHODZĄCYCH IMPREZ

ORGANIZOWANYCH PRZEZ CENTRUM KULTURY TEATR

Szanowni Widzowie,

W związku z wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, informujemy o wprowadzeniu podczas wydarzeń organizowanych przez Centrum Kultury Teatr, wytycznych dotyczących imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce.

W celu zapewnienia wspólnego bezpieczeństwa widzów, artystów oraz pracowników obsługi, wstęp na organizowane przez nas wydarzenia wiąże się z reżimem sanitarnym w warunkach epidemiologicznych. Dlatego informujemy, iż konieczne podczas nich będzie zmierzenie temperatury oraz podpisanie oświadczenia o stanie zdrowia wraz z podstawowymi danymi kontaktowymi.

 • Każdy z uczestników wydarzenia jest zobligowany do złożenia obowiązkowego, pisemnego oświadczenia przy wejściu na imprezę. Wzór oświadczenia dostępny jest tutaj.
 • Uczestnik, zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą, odpowiada na pytania w ankiecie czy nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.
 • Ankieta będzie dostępna jest tutaj.
 • Ankietę można dostarczyć wypełnioną w dniu wydarzenia lub wypisać na miejscu wydarzenia.
 • Klauzule dot. ochrony danych osobowych, umożliwiają Organizatorowi udostępnienie Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym danych osobowych uczestników imprezy; w razie konieczności.
 • Dane te umożliwiają łatwy kontakt z uczestnikami wydarzenia po jego zakończeniu i będą przechowywane przez organizatora przez 3 tygodnie.
 • Dane kontaktowe nie będą wykorzystywane do celów marketingowych oraz pokrewnych.

Podczas zajmowania miejsc na Sali, rzędy powinny być zajmowane naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między widzami. Obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między widzami nie dotyczy widza, który:

 • uczestniczy w pokazie z dzieckiem do ukończenia 13. roku życia,
 • jest osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie.

Ze względu na wcześniejsze wprowadzenie biletów do sprzedaży, wiele z naszych wydarzeń, posiada w sprzedaży pełen schemat sali. W przypadku, kiedy ograniczenia dotyczące pojemności Sali w dniu wydarzenia, będą się utrzymywały, może ono zostać podzielone na dwa wydarzenia tego samego dnia, jeżeli będzie istniała taka możliwość. W takim wypadku widzowie zostaną z wyprzedzeniem poinformowani o zastosowanej procedurze.   

Podczas kolejnych wydarzeń w naszych instytucjach (tj. Centrum Kultury Teatr oraz Klubie Akcent), będą stosowane następujące podstawowe środki prewencyjne związane z sytuacją epidemiologiczną, które bazują na zaleceniach rządowych dotyczących organizacji imprez kulturalnych i rozrywkowych (pełna treść zaleceń dostępna jest tutaj):

 • ustawianie kolejek z zachowaniem dystansu 2 metrów,
 • wydłużony zostanie czas dostępu do sali przed rozpoczęciem wydarzenia (otwarcie sali minimum 45 minut przed rozpoczęciem wydarzenia) – w celu zmniejszenia zagęszczenia osób oczekujących na kontrolę biletów,
 • zapewniony zostanie dostęp do środków dezynfekujących w różnych punktach na terenie obiektu,
 • dezynfekcja rąk będzie obowiązkowa dla widzów przed wejściem na wydarzenie,
 • tam gdzie to będzie możliwe, wprowadzona zostanie tylko bezdotykowa kontrola biletów,
 • preferowane będą bilety elektroniczne w telefonach,
 • obowiązkowe dla wszystkich widzów oraz pracowników obsługi mających kontakt z widzami będzie użytkowanie maseczek ochronnych (w przypadku pracowników z możliwością zamiennego korzystania z przyłbicy ochronnej);
  • widzowie będą zobowiązani do korzystania z maseczki ochronnej podczas całego wydarzenia, co może podlegać kontroli ze strony obsługi,
  • każdy uczestnik ma obowiązek samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej;
  • udział widzów w seansie jest dopuszczalny pod warunkiem zakrywania ust i nosa przez widzów;
  • organizator nie odpowiada za ewentualne zarażenie się widza podczas imprezy;
 • obiekty będą intensywnie wietrzone lub wentylowanie (zależnie od możliwości technicznych) oraz obowiązkowo dezynfekowane przed wydarzeniem,
 • podczas zajmowania miejsc przed wydarzeniem i opuszczania obiektu po wydarzeniu zapewniona będzie maksymalna dostępna liczba wejść/wyjść; w niektórych sytuacjach przepływ publiczności podczas wyjścia może być kontrolowany przez obsługę obiektu,
 • ilość osób na terenie obiektu zostanie dostosowana do aktualnych na dzień imprezy wytycznych,
 • na terenie obiektu, w miejscach ogólnodostępnych, będą udostępniane (wraz z regulaminem imprezy), niniejsze wytyczne oraz dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa, według niniejszego wzoru:

Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją ww. regulaminu, którego zapisów uczestnik jest zobowiązany przestrzegać.

Informujemy, że powyższe informacje są zgodne ze stanem prawnym na dzień 11.08.2020. Będą one modyfikowane wraz z wprowadzaniem nowych wytycznych. Aktualna wersja tych informacji będzie dostępna w miejscu wydarzenia oraz na niniejszej stronie.

KLAUZULA INFORMACYJNA o przetwarzaniu danych osobowych

w związku z podjęciem działań prewencyjnych w zakresie rozprzestrzeniania się koronawirusa    COVID-19

1.Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9 (dalej: „RODO”).

2.Administratorem danych osobowych jest Centrum Kultury Teatr z siedzibą w Grudziądzu ul. Teatralna 1, 86-300 w Grudziądzu. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych pisemnie na adres administratora danych.

3.Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach i podstawach prawnych:

 • .wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczestników wydarzenia oraz pracowników, współpracowników i kontrahentów administratora– art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
 • działania podejmowane w zakresie ochrony życia i zdrowia osoby, której dane dotyczą oraz podejmowane
  w celu ochrony żywotnych interesów uczestników wydarzenia, pracowników, współpracowników
  i kontrahentów administratora – art. 6 ust 1 lit d) RODO,
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (m.in. w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom wydarzenia oraz pracownikom, współpracownikom i kontrahentom administratora)- art. 6 ust 1 lit. f) RODO),
 • niezbędność przetwarzania ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego – art. 9 ust. 2 lit i) RODO.

4.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania takich danych na podstawie przepisów prawa lub stosownej umowy z administratorem, w szczególności sądy powszechne, organy administracji publicznej, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące stroną postępowania/ pełnomocnikiem strony. Organizator udostępnia dane osobowe także Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym umożliwiając dochodzenie epidemiologiczne na wypadek wykrycia, że osoba zakażona wirusem SARS-CoV-2 brała udział w wydarzeniu.

5.Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6.Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • dostępu do treści danych osobowych oraz sprostowania w przypadku, gdy dane osobowe są niekompletne lub nieprawidłowe,
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • żądania usunięcia danych w przypadku gdy:

a)danie nie są już niezbędne do celów, na które zostały zebrane lub były przetwarzane,

b)dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem,

c)dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązywania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji uznania, że podczas przetwarzania Pani/Pana danych osobowych administrator naruszył przepisy RODO.

6.Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w wydarzeniu.

7.Podane Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani nie będą profilowane. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.