DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

CENTRUM KULTURY TEATR

 

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzą trzy wejścia od strony ul. Focha – jedno wejście prowadzi do Kasy, natomiast dwa pozostałe służą do obsługi gości podczas odbywających się w budynku wydarzeń. Do tych wejść prowadzą schody. Od strony ul. Teatralnej znajduje się wejście z dzwonkiem i podjazdem dla wózków. Przy tym wejściu znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Dla osób na wózkach dostępne są: korytarz, sala widowiskowa, kasa, toalety, szatnie oraz pomieszczenia administracyjne (biuro wicedyrektora i dwa impresariaty).

W prawym hallu znajduje się urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych, prowadzące do galerii na pierwszym piętrze.

Na sali widowiskowej znajdują się dwa miejsca dla osób na wózkach inwalidzkich. Dwie toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze w hallu głównym.

Do budynku można wejść z psem asystującym bądź przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Brakuje też oznaczeń w alfabecie Brajla oraz oznaczeń kontrastowych i druku powiększonego dla osób niewidomych lub słabo widzących.

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

Dostępność cyfrowa strony teatr.grudziadz.pl

Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu.

Data publikacji strony internetowej: 2016-07-28.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-19.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

  1. a) niezgodność z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:

Część plików publikowanych przed wejściem ustawy nie jest dostępna cyfrowo.

  1. b) nieproporcjonalne obciążenie:

Archiwalne dokumenty opublikowane przed wejściem ustawy

  1. c) treść nie wchodzi w zakres mających zastosowanie przepisów:

Mapy. Filmy na żywo. Dokumenty wytworzone przez inne podmioty.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-23.

Deklarację sporządzono na podstawie:  Samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. Istnieje na niej możliwość zmiany: kontrastu, wielkości liter, interlinii, kursora oraz zatrzymania ruchomych treści i animacji. Strona jest również przyjazna dyslektykom.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dyrektor Anna Janoszsekretariat@teatr.grudziadz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48566968902 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

 GUS raport dostępności