REGULAMIN  KONCERTÓW

MUZA ZALEWA MIASTO

I. Informacje ogólne:

 1. Niniejszy regulamin dotyczy koncertów organizowanych przez Centrum Kultury Teatr w ramach cyklu MUZA ZALEWA MIASTO, z siedzibą w Grudziądzu, przy ul. Teatralnej 1, 86-300 Grudziądz, zwaną dalej Organizatorem.
 2. Osoby, które zdecydowały się na zakup biletów na imprezy organizowane przez Organizatora, akceptują postanowienia regulaminu, oraz zobowiązują się go przestrzegać.

II. Uczestnictwo w imprezie:

 1. Uczestnictwo w koncertach odbywa się na podstawie ważnych biletów wstępu zakupionych bezpośrednio u Organizatora.
 2. Wyłącznym dystrybutorem biletów jest Organizator, a bilety można nabyć tylko w Klubie Akcent ul. Wybickiego 38/40 Grudziądz. Tel. 56 46 210 24.
 3. Osoby poniżej 16 roku mogą kupować bilety samodzielnie, jednak na koncercie winny być z pełnoletnim opiekunem.
 4. Na koncercie nie obowiązuje Karta Dużej Rodziny.
 5. Osoby, niepełnoletnie, które ukończyły 16 lat (rocznikowo) mogą uczestniczyć w koncercie pod warunkiem posiadania ważnego biletu.
 6. Przy wejściu należy posiadać bilet oraz dokument tożsamości potwierdzający wiek (dowód tożsamości, legitymacja szkolna).– powyżej 16 lat.
 7. Osoby w wieku 14.- 15. lat (rocznikowo) mogą zostać dostarczone przez Rodzica do miejsca sprawdzania biletów (gdzie poinformuje on o tym fakcie obsługę wydarzenia) i zostanie odebrane przez niego bezpośrednio po zakończeniu koncertu.
 8. Uczestnikiem koncertu może być osoba małoletnia do 14 lat (rocznikowo), pod opieką osoby dorosłej i na wyłączną odpowiedzialność osoby dorosłej, pod której pieczą pozostaje, po nabyciu biletów wstępu zarówno dla osoby małoletniej jak
  i dorosłej (która ukończyła 18 lat).
 9. Na terenie klubu obowiązuje szatnia.
 10. Na terenie Klubu działa restauracja, w której sprzedawany jest alkohol.
 11. Wszelkie informacje, aktualizacje zasad koncertu oraz zmian w regulaminie pojawiać się będą tylko i wyłącznie na stronie internetowej teatr.grudziadz.pl oraz na fb facebook.com/muzazalewamiasto i dostępne będą też pod numerem tel. 56 69 68 901.
 12. Na terenie imprezy i obiektu, w którym impreza się odbywa mogą znajdować się jedynie osoby z ważnym biletem wstępu lub identyfikatorem Organizatora.
 13. Istnieje możliwość zakupu biletu poprzez dokonanie płatności przelewem na konto CKT

BANK PEKAO S.A. II O Grudziądz 89124019491111000013557360.

W przypadku tej formy płatności, należy najpierw dokonać rezerwacji telefonicznej pod numerem 56 46 210 24.

 1. W przypadku rezerwacji zakupione bilety należy odebrać w ciągu 3 dni od dnia rezerwacji inaczej rezerwacja będzie anulowana.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania koncertu.
 3. W przypadku, jeśli zajdzie konieczność odwołania koncertu, Organizator nie będzie zobowiązany do zapłaty żadnego zadośćuczynienia, rekompensaty finansowej ponad zwrot wartości posiadanego przez uczestnika biletu wstępu.

III. Zasady bezpieczeństwa.

 1. Wszystkie osoby przebywające na terenie imprezy, mają obowiązek stosować się do zasad bezpieczeństwa oraz poleceń obsługi obiektu i koncertu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo:- Odmówić wstępu posiadaczowi biletu, jeśli uzna to za konieczne, a w szczególności w przypadku naruszenia regulaminu, niewłaściwego i/lub niestosownego  zachowania podczas imprezy wg. uznania Organizatora lub jego reprezentantów.
 3. Zabronione jest:
  – wnoszenie na teren imprezy przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla innych.
  – wnoszenie napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych jak również wnoszenie opakowań szklanych.
  – całkowicie zabronione jest palenie wyrobów tytoniowych lub elektronicznych papierosów.
  – Organizator, ochrona, służby porządkowe oraz inne osoby upoważnione przez organizatora mają prawo wyprosić uczestnika lub w najgorszym wypadku wyprowadzić.
  – Obowiązuje całkowity zakaz wstępu dla osób nie posiadających aktualnych na daną imprezę identyfikatorów wydanych przez organizatora: na scenę, zaplecze, pomieszczeń technicznych, backstage, garderób i innych pomieszczeń przeznaczonych do użytku organizatora i wykonawców.
  – obowiązuje całkowity zakaz dotykania i zbliżania się do elementów scenografii, wyposażenia technicznego, aparatury nagłaśniającej oraz oświetleniowej.
 4. Ze względu na zachowanie zasad bezpieczeństwa wszyscy uczestnicy są bezwzględnie zobowiązani do stosowania się do poleceń oraz uwag całego personelu pracującego przy obsłudze wydarzenia. Personel i obsługa mają prawo wydawać bieżące zakazy w oparciu o aktualną sytuację organizacyjną.

IV. Rejestrowanie koncertu oraz wykonywanie zdjęć

 1. W trakcie wydarzeń nie wolno jest bez zgody organizatora wykonywać zdjęć, rejestrować, nagrywać koncertu, utrwalać go jakąkolwiek metodą na użytek komercyjny bez wiedzy i zgody organizatora.
 2. W przypadku nie zastosowania się do powyższego zakazu, służby porządkowe lub obsługa obiektu mogą wyprosić osobę, która nie stosuje się do zakazu.
 3. Do rejestrowania przebiegu imprezy, uprawnieni są dziennikarze i reporterzy, którzy otrzymali stosowną akredytację prasową od Organizatora. Materiały
  i rejestracje te mogą być wykonywane wyłącznie w porozumieniu z Organizatorem.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do autoryzacji wszelkich materiałów prasowych przed ich publikacją.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo możliwości rejestracji całości imprezy oraz jej przygotowań wszelkimi możliwymi sposobami rejestracji. W trakcie rejestracji mogą zostać nagrani także uczestnicy imprezy oraz ich wizerunek, na co wyrażają zgodę kupując bilet na wydarzenie. Organizatorowi przysługuje pełne prawo wykorzystania zarejestrowanych materiałów na wszystkich możliwych polach emisji.